سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

مجموعه فن اَپ متعهد میشود که از حریم خصوصی کاربران محافظت کند و اطلاعات شخصی و خصوصی آنها را حفظ کند همچنین متعهد می شویم…